باز میشه بازم مدرسه

بهزمان عرفانی باز شدن مدارس نزدیک میشیم

دوستان مدرسه ای خودتون و کم کم آماده کنید

بوی کلاس و دفتر و صدای قشنگ معلم جدید

بوی دوست های تازه و محبت های جدید و لبخندهای از ته دل

بوی خوشحالی و علم و آینده

بابت این همه خوشبختی به تک تک شما عزیزان حسودیم میشه

افسانه خضرلو سردبیر مجله پیشاهنگ

/ 1 نظر / 37 بازدید